Regulamin świetlicy szkolnej - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin świetlicy szkolnej

O szkole

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRADOMI WIERZCHNIEJ


W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którzy po zakończeniu zajęć lekcyjnych:

 • oczekują na odebranie przez rodziców;

 • oczekują na dowóz organizowany przez gminę;

 • nie uczęszczają na zajęcia religii i etyki;

 • nie uczestniczą z powodu zwolnienia w zajęciach wychowania fizycznego

 • korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodu innych niż ww. okoliczności.


I. Cele i zadania świetlicy


Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach, zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce, rozwijanie zainteresowań, zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej.

Szkoła obowiązana jest zorganizować świetlicę, w przypadku gdy uczniowie muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

 • organizowanie gier i zabaw ruchowych,

 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,

 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.


II. Organizacja pracy w świetlicy


Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
Liczba wychowanków w grupie wychowawczej, nad którą sprawuje opiekę 1 nauczyciel wynosi do 25 uczniów.
Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.
Świetlica jest czynna w godzinach od 11.30 do 15.00 Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców.
Świetlica realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

III. Wychowankowie świetlicy


Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
Rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają udział dziecka w zajęciach świetlicowych poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej.
W deklaracji zgłoszeniowej należy umieścić dane osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy.
W deklaracji rodzice (opiekunowie prawni) umieszczają istotne informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
Zmiany w zasadach odbierania lub samodzielnego opuszczania przez dziecko świetlicy szkolnej rodzice mają obowiązek zgłosić pisemnie.
Rodzice (opiekunowie prawni) mogą pisemnie (zgodnie ze wzorem upoważnienia) upoważnić jednorazowo do odbioru dziecka inną osobę niż wymienione w deklaracji.
Każdorazowy odbiór dziecka rodzice (opiekunowie prawni, osoby upoważnione) potwierdzają podpisem na liście obecności dzieci.
Dzieci nie mogą być odbierane przez rodziców (opiekunów prawnych, osoby upoważnione) będących pod wpływem alkoholu, narkotyków. W sytuacji konfliktowej może zostać wezwana policja w celu stwierdzenia stanu trzeźwości.
Rodzice (opiekunowie prawni, osoby upoważnione) mają obowiązek przestrzegania czasu pracy świetlicy. W przypadku możliwego spóźnienia rodzice (opiekunowie prawni, osoby upoważnione) są zobowiązane do powiadomienia o tym wychowawców świetlicy.
Wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez dzieci w świetlicy po zakończeniu zajęć świetlicowych.

IV. Pracownicy świetlicy


Pracownikami świetlicy są nauczyciele uczący w szkole.

V. Dokumentacja


W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 • Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

 • Dziennik zajęć.

 • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

 • Upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę trzecią.

 • Pisemne odwołanie upoważnienia do odbioru dziecka.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego