Szkolny Klub Wolontariatu - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkolny Klub Wolontariatu

O szkole

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.


Szkolne Koło Wolontariatu
jest wspólnotą otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. Szkolne Koło Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.


Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
Członkiem Koła może być młodzież szkolna, respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki.
Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy.
Każdy członek Koła systematycznie wpisuje do „Karty aktywności” wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie.
Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach.
Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu oraz być przykładem dla innych.

Obszary działania SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU


Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na trzy obszary:


a) ŚRODOWISKO SZKOLNE (na ile pozwolą ograniczenia pandemiczne)
– Organizowanie gier i zabaw w świetlicy szkolnej – „Starszy kolega, koleżanka”.
– Działania na rzecz społeczności szkolnej, współpraca z Samorządem Uczniowskim.
– Praca w bibliotece szkolnej.
b) ŚRODOWISKO POZASZKOLNE
– Kontynuowanie programu „Adopcja serca” i „Pola Nadziei”.
– Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.
– Utrzymywanie przyjaznych kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
– Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.
c) DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA WOLONTARIUSZA – Każdy członek SKW podejmuje własne działania w swoim otoczeniu (klasa, szkoła, sąsiedztwo, fundacje, itp.).

Prawa wolontariusza


Wolontariusz ma prawo do:

– zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
– podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
– wsparcia ze strony koordynatora.
– otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
– informacji o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
– rezygnacji z pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu uprzedzając wcześniej opiekuna koła.

Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.

Obowiązki wolontariusza

– Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
– Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Aktywności, którą co dwa miesiące przedstawia opiekunom SKW.
– Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Szkolnego Koła Wolontariatu .
– Wolontariusz ma obowiązek respektować regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, szanuj innych.
Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się od Ciebie oczekuje.
Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgo­dziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.


Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu
na rok szkolny 2022/2023


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego