Aktualności - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021Oddział przedszkolny oraz uczniowie klas I – III przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego bezpośrednio do swoich klas na spotkanie z wychowawcami na godzinę 9.00.

Klasy IV –VIII - przychodzą na rozpoczęcie roku bezpośrednio do swoich klas na spotkanie z wychowawcami na godzinę 10.00

Wejście do szkoły:

Uczniowie będą wchodzić do szkoły:

wejściem głównym nr 1 – klasy I - III,
wejściem środkowym nr 2 – klasy IV - VIII,
wejściem bocznym nr 3 – oddział przedszkolny i przedszkole


- do szkoły może wejść  rodzic ucznia klasy I  przez pierwszy tydzień nauki, rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego bez zmian
- obowiązuje bezwzględny wymóg stosowania przez osoby z zewnątrz środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu,
- ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz,


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
– INTENDENT Z CZYNNOŚCIAMI POMOCY KUCHENNEJ


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej
ogłasza nabór na wolne stanowisko -  intendent z czynnościami pomocy kuchennej – wymiar 7/ 8 etatu.

Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej,
Stradomia Wierzchnia 64, 56-500 Syców
tel.627851388, email: spstradomia64@op.pl,

Warunki przystąpienia do konkursu:


Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

1.  posiada obywatelstwo polskie,
2. posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.


Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie średnie,
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
3. redagowanie pism, interpretacja przepisów prawa,
4. obsługa komputera (programy do obsługi stołówki szkolnej, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, Internet),
5. znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP,
6. znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i przepisów dotyczących gospodarki magazynowej,


Wymagania dodatkowe:

1. znajomość zasad żywienia,
2. znajomość podstawowych przepisów dotyczących zamówień publicznych,
3. samodzielność podejmowania decyzji,
4. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i wysoka kultura osobista,
5. odpowiedzialność za realizację zadań, rzetelność, umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:

1. zaopatrywanie kuchni szkolnej w żywność, środki czystości, niezbędny sprzęt,
2. opracowywanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi,
3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji magazynowo – księgowej oraz sanitarnej wg zasad HACCP,
4. naliczanie i rozliczanie odpłatności za żywienie zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz innych kosztów utrzymania stołówki szkolnej,
5. nadzór nad funkcjonowaniem kuchni, dbałość o zachowanie czystości na terenie stołówki szkolnej.
6. Pomoc w przygotowywaniu posiłków, sprzątanie pomieszczeń kuchennych i stołówki


Wymagane dokumenty:

1.  CV,
2. list motywacyjny,
3. kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych,
4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia,
5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
6. kopie świadectw pracy,
7. oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 4 września  2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko intendenta z czynnościami pomocy kuchennej”, imię i nazwisko, adres i telefon składającego ofertę, lub przesłać pocztą na adres szkoły.


Informacje dodatkowe:

Informuję, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 1458) nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się w drodze jawnego naboru. W celu realizacji tej zasady, zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane po ukazaniu się ogłoszenia na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej.
O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oryginały kopii wymaganych dokumentów należy okazać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej.
Dokumentacja kandydatów nie zakwalifikowanych będzie do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru.

Uprzejmie informujemy,
że pieniążki wpłacone za wyżywienie dzieci w miesiącu marcu
zostaną przelane na miesiąc wrzesień
(kwota za obiady w miesiącu wrześniu zostanie pomniejszona
o kwotę wpłaconą przez Państwa w marcu).

Otwórz szeroko oczy i rozejrzyj się
czy ktoś nie potrzebuje trochę czasu, trochę uwagi.
Może jest to człowiek samotny albo zgorzkniały, albo chory, albo niedołężny.
                                                                                                                           Może starzec, a może dziecko.
Nie pomiń okazji, gdy możesz coś z siebie ludziom ofiarować jako człowiek.

                                                                                                                      - Albert Schweitzer


Drodzy Rodzice, przyjaciele szkoły


Dyrektor, grono pedagogiczne oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej zwracają się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe dla synka naszej koleżanki z pracy pani Izy Podralskiej. U chłopca zdiagnozowano genetyczną, nieuleczalną chorobę Stargardta. Początek tej choroby objawia się zwykle szybkim zanikiem ostrego, centralnego widzenia. Kolejne zwyrodnienia rozwijają sie etapowo wraz z upływem czasu. Szybkość postępu choroby jest bardzo zróżnicowana i zależna od towarzyszących czynników. Objawy choroby są uciążliwe z powodu problemów w postrzeganiu szczegółów, utrudniają one czytanie oraz rozpoznawanie osób. Chory ma podwyższoną wrażliwość na światło, ma również problem z adaptacją zależnie od natężenia światła. Po pewnym czasie choroba zatrzymuje swój rozwój, stabilizując się na niskim poziomie (chory posiada ok. 10% widzenia). Za pomocą silnie powiększających szkieł, jest możliwe czytanie. Sławek w chwili obecnej uczęszcza do klasy III szkoły podstawowej. Na chwilę obecną chłopiec musi unikać słońca i jasnego oświetlenia. Ochronę przed nim uzyskujemy dzięki specjalnym okularom. Naukę czytania i pisania mogą wspomóc specjalistyczne pomoce optyczne: powiększalniki, lupy elektroniczne, komputer, tablet. Koszty tych sprzętów są ogromne.

Bardzo prosimy Państwa o wsparcie finansowe dla Sławka Podralskiego.


 Z wyrazami szacunkuDyrektor
nauczyciele
pracownicy

Szkoły Podstawowej w Stradomi WierzchniejPrzekaż 1% podatku
W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000037904

Przekaż 1% podatku On-Line


* program indywidualny dla tego podopiecznego


W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:


34988 Podralski Sławomir


Dla szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień ani słów odmienionych przez przypadki
jak również słów: dla, na, leczenie, rehabilitacja, itp

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"


Alior Bank S.A.


42 2490 0005 0000 4600 7549 3994


Tytułem:
34988 Podralski Sławomir darowizna na pomoc i ochronę zdrowia


Uwaga Rodzice!

Dokładne informacje dotyczące opłat za wyżywienie zamieszczone są na stronie internetowej szkoły
www.spstradomia.eu

Za obiady wpłacamy do 10  marca 2020

Kwota razem
83,60 zł

OBIAD : 22 dni x  3,50zł  = 77,00 zł

HERBATA 22 dni x 0,30 zł = 6,60 zł

Nr konta : 48 8890 0001 0936 9731 2009 0002

W tytule proszę pisać imię i nazwisko oraz klasę dziecka

Bardzo proszę o terminowe dokonywanie wpłat !!!!

Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać u wychowawcy klasy,w sekretariacie lub w kuchni.

Rodzice zgłaszający nieobecność dziecka (odpis) w miesiącu  przed dokonaniem wpłaty  proszeni są o kontakt z intendent p. Elżbietą Połomską w celu pozyskania informacji o dokonaniu właściwej należności .
            Wpłaty rodziców za wyżywienie muszą być wpłacane na rachunek bankowy.

Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej, 56-500 Syców
48 8890 0001 0936 9731 2009 0002
tytułem opłata za wyżywienie miesiąc ………………….
imię i nazwisko dziecka …….. klasa ……..


Uwaga Rodzice!

Dokładne informacje dotyczące opłat za wyżywienie zamieszczone są na stronie internetowej szkoły
www.spstradomia.eu

Za obiady wpłacamy do 10 marca 2020

OBIAD : 22  dni x  7 zł  = 154,00 zł   

Nr konta : 48 8890 0001 0936 9731 2009 0002

W tytule proszę pisać „Małe Przedszkole” oraz imię i nazwisko dziecka

Bardzo proszę o terminowe dokonywanie wpłat !!!!

Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać u  przedszkolanek w sekretariacie lub w kuchni.

Rodzice zgłaszający nieobecność dziecka (odpis) w miesiącu przed dokonaniem wpłaty  proszeni są o kontakt  z p. Elżbietą Połomską w celu pozyskania informacji o dokonaniu właściwej należności .
Wpłaty rodziców za wyżywienie muszą być wpłacane na rachunek bankowy.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej, 56-500 Syców
48 8890 0001 0936 9731 2009 0002
tytułem opłata za wyżywienie miesiąc ………………….
imię i nazwisko dziecka …….. „Małe Przedszkole”


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego