Oferta pracy - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta pracy

Inne

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
– INTENDENT Z CZYNNOŚCIAMI POMOCY KUCHENNEJ


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej
ogłasza nabór na wolne stanowisko -  intendent z czynnościami pomocy kuchennej – wymiar 7/ 8 etatu.

Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej,
Stradomia Wierzchnia 64, 56-500 Syców
tel.627851388, email: spstradomia64@op.pl,

Warunki przystąpienia do konkursu:


Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

1.  posiada obywatelstwo polskie,
2. posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.


Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie średnie,
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
3. redagowanie pism, interpretacja przepisów prawa,
4. obsługa komputera (programy do obsługi stołówki szkolnej, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, Internet),
5. znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP,
6. znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i przepisów dotyczących gospodarki magazynowej,


Wymagania dodatkowe:

1. znajomość zasad żywienia,
2. znajomość podstawowych przepisów dotyczących zamówień publicznych,
3. samodzielność podejmowania decyzji,
4. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i wysoka kultura osobista,
5. odpowiedzialność za realizację zadań, rzetelność, umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:

1. zaopatrywanie kuchni szkolnej w żywność, środki czystości, niezbędny sprzęt,
2. opracowywanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi,
3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji magazynowo – księgowej oraz sanitarnej wg zasad HACCP,
4. naliczanie i rozliczanie odpłatności za żywienie zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz innych kosztów utrzymania stołówki szkolnej,
5. nadzór nad funkcjonowaniem kuchni, dbałość o zachowanie czystości na terenie stołówki szkolnej.
6. Pomoc w przygotowywaniu posiłków, sprzątanie pomieszczeń kuchennych i stołówki


Wymagane dokumenty:

1.  CV,
2. list motywacyjny,
3. kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych,
4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia,
5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
6. kopie świadectw pracy,
7. oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 4 września  2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko intendenta z czynnościami pomocy kuchennej”, imię i nazwisko, adres i telefon składającego ofertę, lub przesłać pocztą na adres szkoły.


Informacje dodatkowe:

Informuję, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 1458) nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się w drodze jawnego naboru. W celu realizacji tej zasady, zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane po ukazaniu się ogłoszenia na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej.
O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oryginały kopii wymaganych dokumentów należy okazać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej.
Dokumentacja kandydatów nie zakwalifikowanych będzie do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego